Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec, tel. 486174817 w godzinach pracy Administratora.
 2. Państwa dane przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji następujących celów:
  1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
  2. W celu zawarcia i wykonania umowy
  3. W celu wykonania umowy zawartej z COMES Sokołowscy Spółka Jawna na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot
  4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na COMES Sokołowscy Spółka Jawna, np. wystawianiu faktur, rachunku, ofert sprzedażowych
  5. W celach marketingowych produktów i usług COMES.
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  1. Podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia
  2. Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 4. Pochodzenie danych osobowych
 5. Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa i przechowywane w bazie administratora na nośnikach elektronicznych przez okres stosowny do wymogów przechowywania dokumentów.
 8. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

  Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawni8e uzasadnionego interesu administratora , dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 12. Podanie danych ma charakter dobrowolny. W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
 13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 14. Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

Zgadzam się